ફાવે નહી

આવું છું કહીને પણ આવે નહિ,

માટે તારી સાથે ફાવે નહિ.
એ પ્રેમી મારી શંકામાં છે,

જે તડપે નહિ ને તડપાવે નહિ. 
લંચ કરે છે ખૂણામાં જઈને, 

બાળક ડબ્બામાં કંઈ લાવે નહિ?
હોય નદી તો બાંધી પણ લઈએ,

પરપોટા મુઠ્ઠીમાં આવે નહિ. 
ચોમાસે પ્હોંચે કાળા થઈને, 

વાદળને કોઈ નવડાવે નહિ?
વેઈટરને ક્હો મેનુ સંતાડે,

મા કિંમત વાંચી મંગાવે નહિ.
આ માણસની ભાષા મીઠ્ઠી છે, 

જો જો એ સૌને ઝઘડાવે નહિ.
Gazal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s