આપણે બન્ને.

સમયના ઘોર જંગલમાં મળીશું આપણે બન્ને,

તિમિરની નાભિએથી ઝળહળીશું આપણે બન્ને.

ત્વચાની રુક્ષતા પર સ્પર્શનું મલમલ બિછાવીશું,

સળગતા શ્વાસમાં ભડભડ બળીશું આપણે બન્ને.

સુકોમળ આપણા એકાંyતની ચક્કીમાં ઓરીને,

નર્યા ગજવેલનાં હૈયાં દળીશું આપણે બન્ને.

પરસ્પર શૂન્યતાની આપ-લે જો શક્ય બનશે તો,

પરસ્પર સંમતિથી ઓગળીશું આપણે બન્ને.

તરસની ટેકરી પર જઇ ક્ષુધાના વૃક્ષના છાંયે,

કદી છેલ્લી વખતનું ટળવળીશું આપણે બન્ને.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s