વક્ત થઇ ગયો છે

​ગુલાબ પાછું લેવાનો વક્ત થઇ ગયો છે,

નક્કર જવાબ દેવાનો વક્ત થઇ ગયો છે.

છપ્પનની છાતી છે તો દેખાડીદો જગતને,

દુશ્મનની માથે રહેવાનો વક્ત થઇ ગયો છે.

વિચાર શું કરો છો ? વિચારથી શું થાશે ?

આવે ને એવી દેવાનો વક્ત થઇ ગયો છે.

ના ભાજપા-ના કોંગ્રેસ-ના આમ આદમી અહીં,

સહિયારી એક સેવાનો વક્ત થઇ ગયો છે.

એળે જવા ન દઈએ જવાનોની શહીદી, 

જેવાની સાથે તેવાનો વક્ત થઇ ગયો છે.

ઘડિયાળ બ્હાર આવી સમય રડી રહ્યો છે,

‘નિનાદ’, સમયને કહેવાનો વક્ત થઇ ગયો છે.

શાયર : નિનાદ અધ્યારુ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s