મારુ મન મોહી ગયુ

તને જાતા જોઈ પનઘટની વાટે મારૂ મન મોહી ગયુ, 

તારા રૂપાળા ગોરા ગોરા ઘાટે, 

મારૂ મન મોહી ગયુ, 

કેડે કંદોરોને કોટમાં દોરો 

તારા લહેરિયાની લાલ લાલ ભાતે, 

મારૂ મન મોહી ગયુ, 

રાસે રમતી આંખને ગમતી 

પૂનમની રઢિયાળી રાતે, 

મારૂ મન મોહી ગયુ, 

બેંડલુ માઠે ને મહેંદી ભરી હાથે 

તારી ગાગરની છલકાતી છાંટે, 

મારૂ મન મોહી ગયુ, 

ઓન લાઈન મુશાયરો (gazal for u)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s