ડાળખીથી સાવ છૂટાં

ડાળખીથી સાવ છૂટાં થૈ ગયેલાં પર્ણમાં;

કેટલા નીચા તમે મૂક્યા અમોને વર્ણમાં.

કૂખ કુંતીની જ કારણ દેહનું તોયે છતાં,

પાર્થમાં ગણના તમારી ને અમારી કર્ણમાં.

~અશોક ચાવડા ‘બેદિલ‘

~ડાળખીથી સાવ છૂટાં

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s