રણુંજા ના રાજા

રણુંજા ના રાજા

વાગે ભડાકા ભારી ભજનના વાગે ભડાકા ભારી રે હોજી,

ભજનના વાગે ભડાકા ભારી…..બાર બીજનાં ધણીને સમરું, નકલંકી નેજાધારી રે,

ભજનના વાગે ભડાકા ભારી….

ધ્રૃવ રાજાને અમર રાખ્યો, પ્રહલાદ ઉગાર્યો પડકારી,

સંધ્યાકાળે દૈત્ય સંહાર્યો, હરીએ ન્હોર વધારી,

ભજનના વાગે ભડાકા ભારી…..

સતી રુપાંદેનું સત રાખવા, માળી બન્યાં છે મુરારિ,

માલે રુપાનાં હેરણા હેર્યાં,આરાધે મોજડી ઉતારી,

ભજનના વાગે ભડાકા ભારી….

તોળી રાણીએ ત્રણ નર તાર્યા,જેસલ ઘરડાની નાર,

સુધન્વાને બળતો ઠાર્યો, કકડતાં તેલ જ ઠારી,

ભજનના વાગે ભડાકા ભારી….

પળ પળ પીર રામદેને સમરું, તું છો મારે અલેક અવતારી,

દોઈ કર જોડી ભાઠી હરજી બોલ્યાં, ધણી ધાર્યો નેજાધારી,

ભજનના વાગે ભડાકા ભારી….

વાગે ભડાકા ભારી ભજનના વાગે ભડાકા ભારી રે હોજી,

ભજનના વાગે ભડાકા ભારી….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s