અષાઢી બીજ

કોટે મોર ટહુક્યા,વાદળ ચમકી વીજ,

મારા વાલા ને સોરઠ સાંભળ્યો,

જોને આવી

#અષાઢીબીજ

#અષાઢી_બીજ ના રામ રામ

।। જય શ્રી કૃષ્ણ । ।   

કચ્છી નવે વરસ જી લખ લખ વધાઈયું…
#અષાઢીબીજ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s