રાણાપ્રતાપ

લડવા આવ્યો લાખ, અકબર સેના આગવી,
રાણે કરિયું રાખ, પંડે ભડ પ્રતાપસિહ

પાણા કેરી પાળ, તુટે જાણે તણખલાં,
રાણા કેરી રાળ, પડ આજે પ્રતાપસિહ

હલ્દી માંય હરામ, ઊંઘ ઉડી અકબર તણી,
આંખે નઈ આરામ, પાંપણમાં પ્રતાપસિહ

કાવા દાવા કુડ, કર્યા અકબર કારમાં,
ધાર્યા માથે ધુળ, પાથર તે પ્રતાપસિહ

અકબર કેરી આન, રોળી નાખી રાખમાં,
મેવાડી તું મ્હાન, પૃથ્વીમાં પ્રતાપસિહ

ઢાળી નાખ્યા ઢીમ, ભાલે યવનો ભોમમાં,
નેક-ધરમ ને નીમ, પાળ્યા તે પ્રતાપસિહ

#MaharanaPratap

Advertisements

राणा प्रताप

गिरा जहाँ पर खून वहां का ,

पत्थर-पत्थर जिन्दा है ,

जिस्म नहीं है मगर नाम का ,

अक्षर-अक्षर ज़िंदा है…

जीवन में यह अमर कहानी ,

अक्षर-अक्षर गढ़ लेना ,

शौर्य कभी सो जाए तो ,

राणा प्रताप को पढ़ लेना…

NASA’s Mars InSight lander Launch

NASA’s First Mission to Study the Interior of Mars Awaits May 5 Launch

This artist’s concept shows the InSight lander, its sensors, cameras and instruments.
Credits: NASA/JPL-Caltech

All systems are go for NASA’s next launch to the Red Planet.

The early-morning liftoff on Saturday of the Mars InSight lander will mark the first time in history an interplanetary launch will originate from the West Coast. InSight will launch from the U.S. Air Force Vandenberg Air Force Base Space Launch Complex 3E. The two-hour launch window will open on May 5 at 4:05 a.m. PDT (7:05 a.m. EDT).

InSight, for Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, will launch aboard a United Launch Alliance (ULA) Atlas V rocket. InSight will study the deep interior of Mars to learn how all rocky planets formed, including Earth and its Moon. The lander’s instruments include a seismometer to detect marsquakes, and a probe that will monitor the flow of heat from the planet’s interior.

The ULA rocket will carry the spacecraft over the Channel Islands just off the California Coast and continue climbing out over the Pacific, shadowing the coastline south beyond Baja California. InSight’s Atlas will reach orbit about 13 minutes after launch, when the rocket is about 1,200 miles (1,900 kilometers) northwest of Isabella Island, Ecuador.

Getting a Mars mission flying requires a great many milestones. Among those still to come are the official start of the countdown to launch —

which comes on Friday, May 4 at 10:14 a.m. PDT (Saturday, May 5, 1:14 a.m. EDT).

A little over an hour later, at about 11:30 p.m. PDT . (May 5, 2:30 a.m. EDT), the 260-foot-tall (80-meter) Mobile Service Tower — a structure that has been protecting the Atlas V launch vehicle and its InSight payload during their vertical assembly — will begin a 20-minute long, 250-foot (about 80-meter) roll away from the Atlas. Four hours and 25 minutes later, the launch window will open.

Credit – NASA

Lines

પકડો કલમ ને કોઇ પળે એમ પણ બને…
આ હાથ આખે આખો બળે એમ પણ બને…

એવુ છે થોડુ, કે છેતરે રસ્તા કે ભોમીયા જ…
એક પગ બીજા પગને છળે એમ પણ બને …